Przejdź do treści
  • facebook
  • twitter
  • youtube

Idea

Jesteśmy Polakami, więc mamy obowiązki polskie. Są one tym większe, im większe są nasze aspiracje, im wyżej awansujemy, lepiej się kształcimy, więcej zarabiamy. Stowarzyszenie Endecja jest sposobem wypełnienia tych obowiązków.

Stowarzyszenie polityczne Endecja działa na rzecz umocnienia polskiej wspólnoty narodowej. Uświadamiamy Polakom gdzie we współczesnym świecie jest ich wspólne dobro i organizujemy do jego osiągania. Formułujemy polski interes narodowy i szukamy skutecznych sposobów jego zrealizowania wbrew wszelkim przeszkodom. Walczymy z poczuciem niższości i niemożności, które wpajali naszemu Narodowi kolejni zaborcy i okupanci, z wykorzenianiem Polaków z ich tradycji i kultury, dokonywanym przez pozostałe po zaborach i okupacjach postkolonialne elity, z oczernianiem i zakłamywaniem polskości, którym zaraziły ona życie publiczne i polską mentalność.

Odrzucamy jednak archaiczny, romantyczny model patriotyzmu, oparty na symbolach, mistycyzmie „słusznej sprawy”, naiwnej wierze w nieuchronność zwycięstwa sprawiedliwości nad złem. Pozostając romantykami w wyznaczaniu Polsce celów, jesteśmy pragmatykami w sposobach ich osiągania. Widzimy mechanizmy nowoczesnego świata i zasady współczesnej polityki w sposób realistyczny i domagamy się w każdej dziedzinie polityki realistycznej a zarazem twardej.

Wskazania do jej prowadzania czerpiemy z wielkiego dorobku narodowej demokracji, ze szkoły politycznej Romana Dmowskiego, Zygmunta Balickiego, Jana Ludwika Popławskiego i innych ojców założycieli polskiej idei narodowej. Traktując ich historyczny dorobek w sposób twórczy, znajdujemy w nim przede wszystkim wzór pragmatycznego myślenia o potrzebach i interesach narodu polskiego oraz wskazania do prowadzenia skutecznej polityki narodowej.

Przyjmujemy za tymi ojcami założycielami, iż istotą polskiej cywilizacji jest sarmacki duch republikański, dążenie do wolności i idea rządu wyłanianego wolą narodu, działającej w ramach prawa i odpowiedzialnego przed rządzonymi. Przyjmujemy również, iż ideę tę zrealizować można jedynie zbiorowym wysiłkiem, wspólną systematyczną pracą wolnych i równych wobec prawa Polaków, przez budowę rodzimej klasy średniej, republikańskich mechanizmów społecznych i pomnażanie społecznego kapitału wzajemnego zaufania. Przyjmujemy za endecką tradycją, iż warunkiem skutecznej polityki polskiej jest zbudowanie takich elit Narodu, które kierują się dobrem całej wspólnoty, i działają w sposób otwarty, tak, aby w każdym momencie motywy i sens ich postępowania były dla każdego członka wspólnoty zrozumiałe.

Przyjmujemy za ojcami założycielami narodowej demokracji, że w polityce nikt nie liczy się ze słusznością lub brakiem słuszności. Że polityka jest grą, której uczestnicy nieustannie odpowiadają w praktyce na dwa pytania: „co mi możesz dać” i „czym możesz mi zagrozić”, odpowiedź na oba zaś zależy w wypadku każdego z uczestników od jego zasobu sił. Za nadrzędny interes narodowy uważamy więc budowę polskiej siły. Siła zaś narodów, jak przyjmujemy za ojcami założycielami, zależy od ich zorganizowania. Od ich zdolności do wytwarzania struktur i procedur niezbędnych dla rozwiązywania problemów i osiągania kompromisu w zagrażających wspólnocie, wewnętrznych konfliktach interesów.

Przyjmujemy też za ojcami założycielami ideę polityki wszechpolskiej. Wszechpolskiej – czyli takiej, która prowadzona jest nie w interesie grupy interesu, klasy społecznej czy koterii, ale w interesie wszystkich, którzy się do „obowiązków polskich” poczuwają. Tak, jak w czasach Narodowej Demokracji dla uzyskania niepoległego państwa przezwyciężyć trzeba było konflikty i sprzeczności między klasami społecznymi, tak dziś nie może być mowy o osiągnięciu nadrzędnych celów bez przełamania postkolonialnego podziału, będącego spuścizną po zaborach i okupacjach, i przezwyciężenia wrogości między politycznymi plemionami, skupionych wokół emocji idealizowania bądź odrzucania tradycji. Dlatego Stowarzyszenie polityczne Endecja działać będzie w duchu zasady „Polska dla wszystkich Polaków”, odrzucając wykluczanie z narodowej wspólnoty lub uprzywilejowywanie w niej kogokolwiek, kierując się w ocenie indywidualnych i zbiorowych działań przede wszystkim kryterium pożytku, jakie przynoszą one wspólnocie narodowej. Uważamy za wyzwanie naszych czasów zastąpienie polityki opartej na wojnie kulturowej polityką wspólnocie interesów.

Dostrzegamy nadrzędną potrzebę naprawy państwa polskiego, które za sprawą zaborów i okupacji przestało służyć wspólnocie narodowej. Zbudowane przez sowieckiego okupanta jako narzędzie do utrzymywania Polaków w posłuchu i okradania ich z zasobów kraju i owoców ich pracy, po odzyskaniu niepodległości, wskutek zaniechania koniecznych zmian, zachowało ten charakter w rękach postpeeerelowskich, nomenklaturowych elit, jako narzędzie dominacji nad ogółem społeczeństwa i zapewniania sobie przywilejów i zysków. Celem naszym jest odebrania Polski tym elitom i stworzenie dla niej elit nowych, kierujących się dobrem całej wspólnoty.

Dostrzegamy potrzebę modernizacji Polski, uczynienia z niej państwa dostatniego, bezpiecznego i praworządnego, zapewniającego każdemu obywatelowi możliwość awansu i bogacenia się na miarę jego zdolności i pracy, a także zdolnego być liczącym się podmiotem polityki międzynarodowej. Przyjmujemy za ojcami założycielami, że takie państwo zbudowane być może wyłącznie siłami własnymi, przez uwolnienie przedsiębiorczości Polaków i sprzyjanie jej. Odrzucamy mrzonki o zmodernizowaniu Polski przez jakiekolwiek siły zewnętrzne, altruistyczne organizacje międzynarodowe czy kierujące się dobrem polskich konsumentów ponadnarodowe korporacje. W przynależności do organizacji międzynarodowych oraz otwarciu na ekspansję gospodarczą krajów bardziej od Polski rozwiniętych dostrzegamy zarówno szanse, jak i wyzwania oraz zagrożenia. Zgodnie z narodowo demokratyczną tradycją, wzorce radzenia sobie z tymi wyzwaniami i zagrożeniami przy jednoczesnym wykorzystywaniu szans widzimy raczej w tradycji pozytywnej i pragmatycznej pracy Wielkopolski, niż w rozdartej między bierną ugodę i ślepą insurekcję tradycji dawnego zaboru rosyjskiego.

Przyjmujemy za ojcami założycielami, że religia katolicka dostarczyła wzorców cywilizacyjnych, które są podstawą polskości i z tej racji zasługuje w państwie polskim na szczególny szacunek, ale cele Kościoła i państwa są na tyle odmienne, iż instytucje te nie mogą wzajemnie na siebie wpływać ani próbować się wyręczać. Prawa ustanawiane przez państwo opierają się na normach moralnych wywiedzionych z religii, ale nie służą zaprowadzaniu postulowanej przez religię moralności, tylko ochronie porządku i praw obywateli.

Zgodnie z republikańską tradycją Narodowej Demokracji przyjmujemy, że państwo powinno kierować się zasadą pomocniczości – pomagać obywatelom w sprawach, w których jego pomocy potrzebują, i nie przeszkadzać im tam, gdzie są w stanie poradzić sobie sami. Siła państwa nie polega na ingerowaniu przez nie w każdą dziedzinę życia i opiekuńczym prowadzeniu obywateli za rękę. Przeciwnie, siła państwa polega na tym, że interweniuje ono tylko tam, gdzie to konieczne, za to w sposób zdecydowany i skuteczny.

Stowarzyszenie Endecja jest stowarzyszeniem politycznym, ponieważ wśród jego celów jest gruntowna i trwała przebudowa państwa, nie podejmuje jednak działań w obszarach zarezerwowanych prawem dla partii politycznych. Stowarzyszenie zajmuje się formowaniem elit dla tej przebudowy oraz organizowaniem wszelkiego rodzaju struktur w niej pomocnych, wytyczaniem celów, pracą edukacyjną i promocją endeckiej idei. Bezpośrednie realizowanie jej w polityce pozostawia tym ze swych członków i aktywistów, którzy chcą należeć do partii politycznych i działać w ich obrębie, łącząc wierność głoszonym przez stowarzyszenie zasadom z lojalnością wobec swoich partii.

Nadchodzące wydarzenia

Kraków: Spotkanie z Adamem Andruszkiewiczem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie otwarte z posłem Adamem Andruszkiewiczem w Krak

Warszawa: Spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem

W najbliższy poniedziałek w Warszawie odbędzie się spotkanie autorskie z Rafałem Z

Kraków: Wykład o Janie Mosdorfie

Krakowskie struktury Endecji organizują wykład o Janie Mosdorfie pod koniec bieżąc

Poznań: Spotkanie otwarte z Adamem Andruszkiewiczem

Zapraszamy na spotkanie z posłem Adamem Andruszkiewiczem w Poznaniu, sercu Wielkopolski.