Przejdź do treści
 • facebook
 • twitter
 • youtube

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
Endecja

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Endecja stanowi związek osób fizycznych i prawnych, które chcą działać na rzecz kraju i jego mieszkańców, a przede wszystkim wspierać inicjatywy samorządowe, obywatelskie i społeczno-polityczne. Swoje działania stowarzyszenie opiera na tradycji i dorobku obozu narodowo-demokratycznego.
 

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989r. ( tj. Dz.Ust.2001r. Nr 79. Poz.855 z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego statutu.
 

§ 3

Stowarzyszenie Endecja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i wśród Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Poznań.
 

§ 4

 1. Stowarzyszenie Endecja może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia, na warunkach określonych w przepisach o Stowarzyszeniach.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć związek stowarzyszeń.
 3. Decyzję w sprawie przystąpienia do organizacji , o których mowa w ust. 1 podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
   

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo do tworzenia swoich struktur organizacyjnych na zasadach określonych w dalszej części statutu.
 

§ 6

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 

§ 7

Stowarzyszenie Endecja używa skrótu „ND”.
 

§ 8

Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz znaków organizacyjnych i legitymacji z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 

§ 9

Stowarzyszenie Endecja może przyznawać nagrody i wyróżnienia dla osób szczególnie zasłużonych dla stowarzyszenia i kraju.
 

§ 10

Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników na ogólnych zasadach. Umowę o pracę podpisuje z nimi prezes zarządu i sekretarz generalny lub inny członek zarządu działający wspólnie.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 11

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Integracja środowisk odwołujących się do historycznej, gospodarczej oraz politycznej spuścizny narodowej demokracji.
 2. Kształtowanie świadomości obywatelskiej i narodowej.
 3. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, kształtowanie, rozwój świadomości obywatelskiej i postaw obywatelskich oraz pobudzanie inicjatyw i aktywności społecznej.
 4. Pielęgnowanie polskości oraz ochrona dobrego imienia państwa i narodu polskiego.
 5. Ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz tradycji i wartości patriotycznych.
 6. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkich działań służących społecznopolitycznemu, kulturowemu i gospodarczemu rozwojowi kraju.
 7. Promowanie polskich tradycji narodowych, państwowych i demokratycznych.
 8. Udział w życiu publicznym kraju oraz współpraca z organami administracji publicznej.
 9. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej.
 10. Działania z zakresu promocji sportu powszechnego.
 11. Prowadzenie działalności informacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 12. Publikacja wydawnictw i czasopism, organizacja wydarzeń.
 13. Prowadzenie działalności na rzecz patriotyzmu w środowiskach opiniotwórczych, administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych.
 14. Wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży stypendiami oraz wspieranie inicjatyw dziecięcych i młodzieżowych.
 15. Ochronę środowiska naturalnego przed wszelkimi zagrożeniami.
 16. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawienie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą oraz inna działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele stowarzyszenia.
 2. Współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
 3. Współpracę z samorządem, organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
 4. Wspieranie inicjatyw społecznych, historycznych, kulturalnych i sportowych.
 5. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych, dotacji i darowizn od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych dla realizacji celów stowarzyszenia.
 6. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów i seminariów mających na celu przybliżenie mieszkańcom dziedzictwa kulturowego oraz piękna Polski.
 7. Doradztwo i pomoc prawną oraz różnorakie szkolenia.
 8. Prowadzenie działalności informacyjnej przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i komunikowania się dla prezentowania i dokumentowania dorobku Stowarzyszenia oraz państwa i narodu polskiego.
 9. Organizowanie spotkań z osobami ze świata kultury, sportu i polityki.
 10. Organizowanie imprez turystycznych.
 11. Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, charytatywnych, kwest publicznych, loterii itp.
 12. Organizowanie konkursów, przeglądów i festiwali muzycznych, filmowych, fotograficznych, teatralnych oraz literackich.
 13. Organizowanie konkursów tematycznych z dziedzin tj. historia, biologia, geografia, wiedza o świecie współczesnym itp.
 14. Planowanie i organizowanie rekreacyjnych turniejów sportowych dla młodzieży i dorosłych.
 15. Organizowanie warsztatów, sympozjów, konferencji i zjazdów dziennikarskich, polityczno-społecznych, samorządowych, muzycznych, ekologicznych i naukowych.
 16. Szkolenie członków i sympatyków w celu przygotowania ich do działalności publicznej.
 17. Udział w wyborach samorządowych i parlamentarnych.
 18. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjne i prasowej.
 19. Organizowanie kampanii społecznych.
 20. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być:
  • osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, wykazujące znajomość problematyki, którą zajmuje się stowarzyszenie;
  • osoby prawne;
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.
   

§ 14

 1. Członek Stowarzyszenia może uzyskać tytuł:
  • członka zwyczajnego;
  • członka honorowego;
  • członka wspierającego.
    

§ 15

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały zarządu głównego, po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji. Deklaracja musi być poparta podpisem jednego członka zwyczajnego.
 2. Godność członka honorowego nadaje zarząd za szczególne zasługi dla stowarzyszenia większością co najmniej 3/5 głosów obecnych na posiedzeniu członków. Wniosek o nadanie członkostwa honorowego zgłosić może prezes lub dowolny członek zarządu.
 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, wyrażająca chęć wspomagania stowarzyszenia oraz deklarująca na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. O członkostwie decyduje Zarząd.
   

§ 16

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia z prawem głosu oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
 2. Wysuwania opinii, postulatów i wniosków wobec władz stowarzyszenia.
 3. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy stowarzyszenia według obowiązujących regulaminów.
   

§ 17

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Brania czynnego udziału w pracach stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.
 3. Opłacania składek członkowskich.
   

§ 18

 1. Członkowie wspierający oraz członkowie i prezesi honorowi.
 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członek wspierający ma prawo :
  • brać udział z głosem doradczym w pracach stowarzyszenia;
  • zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez stowarzyszenie zadań.
 4. Członek wspierający zobowiązany jest do :
  • przestrzegania postanowień statutu i regulaminów stowarzyszenia;
  • pomagania stowarzyszeniu w realizacji jego celów statutowych;
  • uiszczania w terminie składki w deklarowanej wysokości.
 5. Godność członka honorowego może zostać nadana osobie fizycznej jako forma uznania za szczególne zasługi dla stowarzyszenia lub kraju.
 6. Członek honorowy może opłacać składki członkowskie, ale nie ma tego obowiązku.
 7. Godność prezesa honorowego może zostać nadana osobie fizycznej jako najwyższa forma uznania za szczególne zasługi dla stowarzyszenia lub kraju.
 8. Godność prezesa honorowego nadaje zarząd stowarzyszenia na wniosek prezesa zarządu stowarzyszenia.
 9. Osoby, którym nadano godność prezesa honorowego, mają przywilej uczestniczenia w posiedzeniach zarządu i innych organach stowarzyszenia z głosem doradczym.
 10. Prezes honorowy może opłacać składki członkowskie, ale nie ma tego obowiązku.
   

§ 19

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • a / rezygnacji złożonej na piśmie;
 • b/ skreślenia przez zarząd w przypadku nie płacenia składek i nie uczestniczenia w pracach stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
 • c / śmierci członka stowarzyszenia;
 • d / działania na szkodę stowarzyszenia;
 • e / rozwiązania stowarzyszenia.
   

§ 20

Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały. Będzie ono rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

 

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 21

 1. Władzami stowarzyszenia są:
  • a. Walne Zebranie Członków
  • b. Zarząd główny stowarzyszenia
  • c. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja zarządu głównego trwa 4 lata.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
   

§ 22

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 2. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji więcej niż 2/3 członków władz stowarzyszenia pochodzących z wyboru, zarząd w terminie 3 miesięcy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu określonej władzy stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie Endecja jest reprezentowane na zewnątrz przez zarząd, a szczególnie przez prezesa stowarzyszenia.

 

A . WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie stanowią członkowie zwyczajni, którzy mogą również działać poprzez przedstawicieli.
 3. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie honorowi, prezesi honorowi, członkowie wspierający oraz inne zaproszone osoby.


§ 24

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd, co najmniej raz w roku.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zarząd zawiadamia członków stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem jego zwołania.
 3. Dla ważności Walnego Zebrania Członków musi w nim wziąć udział co najmniej 1/3 wszystkich członków stowarzyszenia.
 4. W Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział tylko członkowie stowarzyszenia, którzy nie są w trakcie odwołania od skreślenia lub wykluczenia oraz mają opłacone w terminie składki członkowskie do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego ten miesiąc, w którym odbywa się Zebranie.


§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  • a) Komisji Rewizyjnej,
  • b) 1/2 liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia oraz ich przedstawicieli nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Dla ważności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków musi w nim wziąć udział co najmniej 1/4 wszystkich członków stowarzyszenia.
 5. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział tylko członkowie stowarzyszenia, którzy nie są w trakcie odwołania od skreślenia lub wykluczenia oraz mają opłacone w terminie składki członkowskie do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego ten miesiąc, w którym odbywa się Zebranie.


§ 26

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  • a) uchwalanie statutu stowarzyszenia i jego zmian,
  • wybór i odwoływanie członków zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej (wybrane organy konstytuują się w ciągu 7 dni od daty Walnego Zebrania),
  • c) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  • d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • e) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  • f) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu głównego w zakresie spraw spornych związanych z funkcjonowaniem terytorialnych struktur stowarzyszenia oraz spraw dyscyplinarnych dotyczących członków stowarzyszenia. Decyzje Walnego Zebrania są w tym zakresie ostateczne.
  • g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania stowarzyszenia,
  • h) rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność zarządu.
 2. Głosowanie przy udzielaniu absolutorium zarządowi stowarzyszenia odbywa się w trybie jawnym.
 3. Osoby wybierane do władz stowarzyszenia powinny wyrazić zgodę na przyjęcie proponowanej funkcji (osobiście lub za pomocą pisemnego oświadczenia woli).


§ 27

 1. Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 2. Przewodniczącym i sekretarzem zebrania nie może być członek zarządu Stowarzyszenia ani Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 4. W skład władz stowarzyszenia wchodzą osoby, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów. Wybór władz stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu jawnym. Każda kandydatura jest głosowana osobno.
 5. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

 

B. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 28

 1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia, kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd stowarzyszenia liczy od 3 do 12 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub dokoptowanych w trakcie kadencji na określonych wcześniej zasadach. Pierwsze posiedzenie zarządu winno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia Walnego Zebrania Członków. Na tym posiedzeniu zarząd wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym (lub tajnym na wniosek co najmniej 3 osób) Prezesa, od 1 do 4 wiceprezesów, sekretarza generalnego oraz skarbnika.
 3. Zarząd decyduje o podziale kompetencji i zadań poszczególnych jego członków.
 4. Odwołanie z funkcji pełnionych w ramach zarządu może zostać dokonane na drodze uchwały popartej przez ilość członków zarządu nie mniejszą niż połowa statutowego składu zarządu wpisanego do właściwego rejestru sądowego w dniu podjęcia uchwały. Wniosek o odwołanie musi zostać złożony na ręce prezesa lub sekretarza generalnego najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym dniem obrad zarządu i poparty pisemnie przez co najmniej 3 członków zarządu.


§ 29

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi za swoja pracę odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
  • W szczególności :
  • a / decyduje o działalności i rozwoju stowarzyszenia;
  • b / przyjmuje w poczet członków stowarzyszenia i podejmuje uchwały o skreśleniu i wykluczeniu członków stowarzyszenia;
  • c / tworzy lub rozwiązuje regiony, okręgi i koła stowarzyszenia,
  • d/ powołuje i odwołuje pełnomocników do budowy i zarządzania strukturami stowarzyszenia na etapie ich budowy;
  • e/ tworzy lub rozwiązuje doradcze organy stowarzyszenia tj. Rada Programowa, Rada Patronacka, Rada Parlamentarna, Rada Samorządowa itp. oraz określa zasady ich funkcjonowania.
  • f / przygotowuje wnioski o nadanie tytułu prezesa honorowego stowarzyszenia;
  • g / opracowuje roczne plany finansowe, plany pracy oraz roczne sprawozdania wydatków ich wykonania;
  • h/ przygotowuje projekty uchwał na Walne Zebranie;
  • i / przyjmuje uchwały dotyczące nabywania , zbywania i obciążania majątku
  • trwałego stowarzyszenia, przyjmuje darowizny, zapisy, spadki, dotacje;
  • j/ zaciąga zobowiązania finansowe i niefinansowe w imieniu stowarzyszenia;
  • k / decyduje o przystąpieniu stowarzyszenia do innych organizacji;
  • l / wykonuje uchwały i zalecenia Komisji Rewizyjnej, a w razie sporu może odwołać się do Walnego Zebrania Członków;
  • m / zawiadamia w ciągu 7 dni sąd rejestrowy o zmianach statutu, zmianach w składzie organów statutowych oraz w adresie siedziby stowarzyszenia;
  • n / może ustanawiać pełnomocników;
  • o/ opracowuje regulamin pracy, zakres obowiązków i kompetencji zatrudnionych pracowników.
 2. Dla prawomocności uchwał zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków w tym prezesa zarządu lub co najmniej 2 wiceprezesów. Uchwały zapadają, poza sytuacjami wymienionymi w innych miejscach niniejszego statutu, zwykłą większością głosów.
 3. Zebrania zarządu stowarzyszenia zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona lub sekretarz generalny lub trzech członków zarządu łącznie w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 4. W imieniu zarządu korespondencję stowarzyszenia podpisuje prezes, a w razie jego nieobecności inne osoby upoważnione przez prezesa zarządu stowarzyszenia.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy prezesa zarządu oraz sekretarza generalnego i skarbnika działających wspólnie.
 6. Zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających czterokrotność aktualnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku jednorazowo lub rozłożone w czasie wymaga uchwały zarządu.

 

C . KOMISJA REWIZYJNA

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja może wybrać spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszelkiej dokumentacji stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniu zarządu.


§ 31

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  • a. kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej;
  • b. kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania;
  • c. opracowanie sprawozdań i wniosków pokontrolnych;
  • d. przygotowanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie;
  • e. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie ustalonym Statutem.
 2. W przypadku określonym w pkt. e 1 ust. Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.
 3. Komisja Rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę gospodarki finansowej przynajmniej raz w roku, zatwierdzić bilans i przygotować wnioski na Walne Zebranie Członków.


Rozdział V
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 32

Wszystkie decyzje w zakresie organizacji wewnętrznej i terytorialnej stowarzyszenia podejmuje zarząd stowarzyszenia. Rozstrzyga on także wszelkie sprawy sporne związane z funkcjonowaniem terytorialnych struktur stowarzyszenia oraz sprawami dyscyplinarnymi dotyczącymi członków stowarzyszenia. Od tych decyzji zainteresowanym służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego decyzje są ostateczne.


§ 30

 1. Zarząd główny stowarzyszenia może powoływać do życia regiony stowarzyszenia. Jednocześnie to zarząd główny ustala ich terytorialny zasięg. Decyzja o powołaniu regionu może zapaść w momencie, w którym na terenie jego działania, stowarzyszenie posiada co najmniej 15 członków zwyczajnych.
 2. Na czele regionu stowarzyszenia stoją prezes i zarząd regionalny. Zarówno prezesa jak i zarząd wybierają członkowie struktury regionalnej na podstawie zasad ustalonych przez zarząd główny stowarzyszenia.
 3. Zarząd regionu liczy od 3 do 5 osób ( w tym prezes).
 4. Kadencja zarządu i prezesa regionu trwa 2 lata.
 5. Prezes oraz zarząd regionu może zostać odwołany przez zarząd główny z ważnych z punktu widzenia stowarzyszenia przesłanek w trakcie trwania kadencji. Decyzja taka wymaga jednak uzyskania 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków zarządu głównego.


§ 34

 1. Zarząd główny stowarzyszenia może powoływać do życia okręgi stowarzyszenia. Jednocześnie to zarząd główny ustala ich terytorialny zasięg. Decyzja o powołaniu okręgu może zapaść w momencie, w którym na terenie jego działania, stowarzyszenie posiada co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 2. Na czele okręgu stowarzyszenia stoją prezes i zarząd okręgowy. Zarówno prezesa jak i zarząd wybierają członkowie struktury okręgowej na podstawie zasad ustalonych przez zarząd główny stowarzyszenia.
 3. Zarząd okręgu liczy od 3 do 5 osób ( w tym prezes).
 4. Kadencja zarządu i prezesa okręgu trwa 2 lata.
 5. Prezes oraz zarząd okręgu może zostać odwołany przez zarząd główny z ważnych z punktu widzenia stowarzyszenia przesłanek w trakcie trwania kadencji. Decyzja taka wymaga jednak uzyskania 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków zarządu głównego.


§ 35

 1. Zarząd główny stowarzyszenie może na wniosek prezesa regionu lub okręgu powołać do działania terytorialne, tematyczne lub młodzieżowe koła stowarzyszenia. Decyzja o powołaniu koła może zapaść w momencie, w którym chęć do działania w nim deklaruje co najmniej 5 członków zwyczajnych. Teren, zakres, zasięg i zasady jego działania określa zarząd główny stowarzyszenia.
 2. Na czele koła stowarzyszenia stoi jego prezes wybierany przez członków struktury okręgowej na podstawie zasad ustalonych przez zarząd główny stowarzyszenia.
 3. Kadencja prezesa koła trwa 2 lata.
 4. Prezes koła może zostać odwołany przez zarząd główny z ważnych z punktu widzenia stowarzyszenia przesłanek w trakcie trwania kadencji. Decyzja taka wymaga jednak uzyskania 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków zarządu głównego


§ 36

 1. Zarząd główny stowarzyszenia może powoływać i odwoływać pełnomocników do budowy i zarządzania strukturami stowarzyszenia na dowolnym szczeblu.
 2. Zarząd stowarzyszenia tworzy i rozwiązuje doradcze organy stowarzyszenia tj. Rada Programowa, Rada Patronacka, Rada Samorządowa, Rada Parlamentarna itp. Zarząd stowarzyszenia decyduje także o ich składzie oraz sposobie i zakresie pracy.
 3. Zarząd główny stowarzyszenia może powołać działającą w ramach stowarzyszenia strukturę młodzieżową. Warunkiem działania w niej jest członkostwo w stowarzyszeniu. To zarząd główny stowarzyszenia określa zasady jej funkcjonowania oraz jej ustrój.


§ 37

Wszystkie decyzje o charakterze i następstwach finansowo-organizacyjnych mogą być podejmowane wyłącznie przez władze centralne zgodnie z uregulowaniami niniejszego statutu. Struktury terenowe nie posiadają w tym zakresie żadnych uprawnień.

 

Rozdział VI
POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSTOWARZYSZENIOWE

§ 38

 1. Od uchwał zarządu w sprawach między członkiem a stowarzyszeniem, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 2. Wnioski członków skierowane do zarządu w sprawach należących do kompetencji zarządu powinny być rozpatrywane przez zarząd w ciągu jednego miesiąca, a jeśli sprawa wymaga wyjaśnień w ciągu trzech miesięcy od dnia ich złożenia.
 3. O sposobie załatwiania wniosku zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie. W razie odmownego załatwienia wniosku zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia i skutkach nie zachowania terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała zarządu staje się ostateczna.
 4. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, jeżeli zostało złożone co najmniej 30 dni przed jego zwołaniem.
 5. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest w postępowaniu wewnątrz stowarzyszeniowym ostateczna.
 6. O uchwale Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członka listem poleconym lub za pokwitowaniem w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. Jeżeli Odwołanie zostało rozpatrzone odmownie, zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały z uzasadnieniem oraz informację o sposobie i terminie zaskarżenia uchwały do sądu.

 

Rozdział VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 39

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
 3. Stowarzyszenie może zbywać i nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, zaciągać zobowiązania wszelkiego rodzaju, pozywać i być pozwanym.
 4. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia, a stowarzyszenie nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania swoich członków.
 5. Stowarzyszenie może otrzymać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.


§ 40

 1. Dla składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia w tym podpisywania umów, aktów notarialnych, zobowiązań, czeków i pełnomocnictw są wymagane podpisy prezesa zarządu, sekretarza generalnego i skarbnika działających wspólnie.
 2. Zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających czterokrotność aktualnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku jednorazowo lub rozłożone w czasie wymaga uchwały zarządu.
 3. Na dokumentach, o których mowa w pkt. 1 podpisy upoważnianych osób będą składane łącznie z pieczęcią firmową stowarzyszenia.


§ 41

Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy za wyjątkiem pierwszego roku, który zaczyna się w dniu rejestracji stowarzyszenia a kończy się 31.12.2017.

 

Rozdział VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 42

 1. Uchwałę o zmianie w statucie podejmuje na mocy uchwały Walne Zebranie Członków stowarzyszenia.
 2. Zmiana statutu nie może być dokonana na podstawie wniosku nagłego, lecz musi wpłynąć do zarządu stowarzyszenia najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.


§ 43

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków.
 2. Składniki majątkowe mogą być przekazane wyłącznie instytucjom, fundacjom lub organizacjom o zbieżnych celach.
 3. Likwidację stowarzyszenia przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków w składzie przewodniczący i minimum dwóch członków.
 4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.

Nadchodzące wydarzenia

Kraków: Spotkanie z Adamem Andruszkiewiczem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie otwarte z posłem Adamem Andruszkiewiczem w Krak

Warszawa: Spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem

W najbliższy poniedziałek w Warszawie odbędzie się spotkanie autorskie z Rafałem Z

Kraków: Wykład o Janie Mosdorfie

Krakowskie struktury Endecji organizują wykład o Janie Mosdorfie pod koniec bieżąc

Poznań: Spotkanie otwarte z Adamem Andruszkiewiczem

Zapraszamy na spotkanie z posłem Adamem Andruszkiewiczem w Poznaniu, sercu Wielkopolski.