Przejdź do treści
  • facebook
  • twitter
  • youtube

11 Wrzesień 2017

Polska ma prawo do reparacji- to już potwierdzony fakt. Znamy wielkość należytych kwot

Polska ma prawo do reparacji

Polsce przysługuje prawo do otrzymania reparacji wojennych ze strony Niemiec- to już oficjalnie fakt. Biuro Analiz Sejmowych w dniu dzisiejszym opublikowało raport w tej sprawie, który orzeka powyższą tezę. Dokumenty sporządzono na wniosek posła Arkadiusza Mularczyka.  

 

Opinia Biura Analiz Sejmowych nie może zaskakiwać. W okresie drugiej wojny światowej Polska poniosła największe, w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego, straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich. Straty te nie wynikały tylko z działań wojennych, ale przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej. Wobec powyższego "zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione." - czytamy w raporcie BASu.  

 

Dokument zawiera szczegółową analizę dokumentów podpisanych między Polską republiką Ludową a NRD i RFN w okresie istnienia tych państw oraz postanowienia konferencji poczdamskiej i haskiej. Na tej podstawie komisja orzekła zasadność polskich roszczeń.  

 

O jakie kwoty może ubiegać się Polska? „Według powojennych szacunków straty i szkody materialne w mieniu państwowym i prywatnym, spowodowane przez Niemcy w związku z drugą wojną światową, wyniosły ponad 258 miliardów przedwojennych zł. W przeliczeniu na walutę dolarową wynosiły one około 48,8 mld dolarów amerykańskich, przy zastosowaniu kursu z sierpnia 1939 r., zgodnie z którym 1 dolar odpowiadał 5,3 złotego. Straty w majątku trwałym szacowano na 62 mld przedwojennych zł, co stanowiło 3,5 – krotną wartość strat państwa polskiego z okresu pierwszej wojny światowej (17,8 mld przedwojennych zł)” – orzeka dokument.

 

Wszystkim tym, którzy twierdzą, że reparacje wojenne został już spłacone publikujemy następujące dane: Dotychczas władze Niemiec wypłaciły Polsce jedynie 600 milionów marek, co nie stanowi nawet jednego procenta kwoty przekazanej państwom Europy zachodniej czy Izraela (sic!) - podkreślają eksperci BASu.    

 

W ekspertyzie dowiedziono również, że zrzeczenie się reparacji przez władze PRLu nie ma umocowania prawnego.„Jednostronne oświadczenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się przez PRL reparacji wojennych naruszało obowiązującą wówczas Konstytucję z dnia 22 lipca 1952 r., ponieważ sprawy ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych należały do kompetencji Rady Państwa, a nie Rady Ministrów. Oświadczenie to nie zostało złożone z inicjatywy rządu polskiego, ale z inicjatywy i w wyniku nacisku ze strony ZSRR”  

 

W wyniku II Wojny Światowej Polska poniosła największe straty, zarówno materialne jak i ludzkie- zginęło ok. 20% całego społeczeństwa II RP.